ĐỘNG CƠ HỘP SỐ Motor Gearbox ĐẠI LÝ CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG

ĐỘNG CƠ HỘP SỐ Motor Gearbox ĐẠI LÝ CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG

Đại Lý Chuyên TƯ VẤN SỬA CHỮA và CUNG CẤP chính hãng có CO/CQ motor động cơ điện, hộp số gear box giảm tốc hiệu ROSSI, SEW EURODRIVE, Cantoni, Kollmorgen, Bosch rexroth... và nhiều sản phẩm dong co hop so giam toc khac. Kho hàng đại lý thiết bị máy việt nam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Chuyên TƯ VẤN SỬA CHỮA và CUNG CẤP chính hãng có CO/CQ motor động cơ điện, hộp số gear box giảm tốc hiệu ROSSI, SEW EURODRIVE, Cantoni, Kollmorgen, Bosch rexroth... và nhiều sản phẩm dong co hop so giam toc khac. Kho hàng đại lý thiết bị máy việt nam

  Xem thêm nhiều hãng động cơ hộp số khác được EuroDodo cung cấp tại đây

  Động Cơ Hộp Số SEW EURODRIVE
  SA47 DRS71S4 SEW EURODRIVE M3PSF50 SEW EURODRIVE viet nam
  DR160-225 EG7S M3PSF60
  KA37 DRE80M4/DH M3PSF70
  KA47 DRE80M4/DH M3PSF80
  EH1T HOG74DN1024TTL M3PSF90
  EH1T HOG74DN1024TTL M4PSF50
  ES1T OG72DN1024TTL M4PSF60
  MM11D-503-00 M4PSF70
  B4 400VWS SEW EURODRIVE M4PSF80
  BR1+HR, WDR W AS30x55x7-FKM M4PSF90
  CV132M4/TF/XV1/II3D M5PSF60
  CV132S4/TF/XV1/II3D M5PSF70
  DFP21B/UOH11B M5PSF80
  MC07B0022-5A3-4-00 M5PSF90
  HOG74 DN 1024 TTL M3PHF50
  OG72 DN 1024 TTL SEW EURODRIVE viet nam M3PHF60
  ES1R OG72DN1024R M3PHF70
  MDX61B0040-5A3-4-00 M3PHF80
  DEH11B SEW EURODRIVE M3PHF90
  DIO11B SEW EURODRIVE M4PHF60
  SA77/T DT90L4/TF/ES1T M4PHF70
  BS-GI.RICHTER BMK 1,5 M4PHF80 SEW EURODRIVE viet nam
  USB11A, BGE 1,5 M4PHF90
  BW100-003 SEW EURODRIVE M5PHF50
  DBG60B-04, KA37 CMP63M/KY/RH1M/SM1 M5PHF60
  KA47 CMP63M/KY/RH1M/SM1 M5PHF70
  PSBF322/R CMP50S/KY/AK0H/SM1 M5PHF80
  CMP50M/BP/KY/AK0H/SB1 M5PHF90
  AF1H/AS1H SEW EURODRIVE M3PHT50
  BR8 SEW EURODRIVE M3PHT60
  MC07B0040-5A3-4-00 M3PHT70
  MC07B0040-5A3-4-00/FCS11B M3PHT80
  HF030-503 SEW EURODRIVE M3PHT90
  PSF122 CMP40M/KY/AK0H/SM1 M4PHT50
  FAZ67 DT80N4/BMG M4PHT60
  FAZ67 DRE80M4BE1 M4PHT70
  RF37 DRE90L4 M4PHT80
  RF67 DRE132MC4/TF/V/DH M4PHT90
  KA37 CMP63M/BP/KY/RH1M/SB1  M5PHT50
  KA37/T DRE80M4 M5PHT60 SEW EURODRIVE viet nam
  SA47/T D16B DRS71S4/C/DH M5PHT70
  XS11 OG72D1C/D2C M5PHT80
  CFM90S/BR/HR/TH/RH1L/KK M5PHT9
  BR1/DRC2 SEW EURODRIVE M3PVSF50
  DS56/CM71 RH5M M3PVSF60
  R87 DRE100M4BE5 M3PVSF70
  S57 DRS71S4 M3PVSF80
  KA37DRS80S4 M3PVSF90
  FA77/G DRS132M4 M4PVSF50
  MC07B0005-2B1-4-00 M4PVSF60
  FBG11B SEW EURODRIVE M4PVSF70
  RF47 DRE90L4 M4PVSF80
  R77 D36 DV100L4 M4PVSF90
  R37 D16 DRE90M2/LN M5PVSF50
  R37 D16 DRS80M2/LN M5PVSF60
  S47 DRS71S4BE05HR M5PVSF70
  K87 DRE132S4BE5HR/TH/ES7R/V/DH M5PVSF80
  MDX61B0040-5A3-4-0T/DEH11B M5PVSF90
  K77 DRL90L4BE5HR/TH/ES7R M3PST50
  RZ57/R DRL90L4BE2HR/TH/ES7R M3PST60
  BS-GI.RICHTER BG 1,5 M3PST70 SEW EURODRIVE viet nam
  BMG4 40Nm400AC/167DC M3PST80
  SR 11/METR SEW EURODRIVE M3PST90
  KAF37D16DT80N4 M4PST50
  FA67 DRS90L4/TF/DH M4PST60
  FA47/G DRS90M4/TF/DH M4PST70
  SA57 DRS80M4 M4PST80
  SA47 DRS80S4 M4PST90
  K87 DV132M4 M3RSF50
  K97 DV132M4 M3RSF60
  R47 DT80N4/BMG M3RSF70
  R37 DT71D4/BMG M3RSF80
  R67 DT90L4/BMG M3RSF90
  MM15C-503-00 M3RSF50
  WA20 DR63L4 M3RSF60
  MDXS1B-00 M3RSF70
  MC07A008-5A3-4-00/FSC11B M3RSF80
  R87CM90L/SR/HR/KTY/RH6L/SB60 M3RSF90
  KA47/T CM71M/TH/AS1H/SM50 M5RSF60
  MM15D-503-00 SEW EURODRIVE M5RSF70
  MDX61B-00 M5RSF80
  SA57 DRS90M4 M5RSF90
  SA57 DRE100M4 M3RHF50
  ES26 OG72 D6C M3RHF60
  BM31HF300Nm400AC M3RHF70
  RF27 DRE80M2BE1HF/LN M3RHF80
  SA37 DR63M2 M3RHF90
  SA47 DRS71S4 M3RHF60
  SA67 DRE80M4 M3RHF70
  FA37 DR63L4 SEW EURODRIVE viet nam M3RHF80
  FH47 CT90L4/BMG/HR/TH/AV1H M3RHF90
  KH47 DRL90L4BE2HR/TH/AS7H M5RHF50
  R87 DV100L4/BMG/HR/TH/XS11 M5RHF60
  SH77/T DRE100L4BE5 M5RHF70
  R37 DRS71S4BE05 SEW EURODRIVE M5RHF80
  K77 CM90L/BR/HR/TF/AS1H/SB60 M5RHF90
  RZ57/R CM71L/BR/HR/TF/AS1H/SB60 M3RHT50
  R17 DRS71S4/TH, SA67 DRE90L4/TH M3RHT60
  SF57 DT90L4/TH/XS11 M3RHT70
  KA47 DRE80M4/TH/C/DH M3RHT80
  BS-GI.RICHTER BME 1,5 M3RHT90
  MC07B0008-5A3-4-00 M3RHT50
  DP-V1 UFP11A-00 M3RHT60
  SA57 DT90S4 SEW EURODRIVE M3RHT70
  KA57 DT90S4/C/NV11 M3RHT80
  MDX-61B0370-503-4-00/DEH11B/DFP21B M3RHT90
  MDX61B0075-5A3-4-00/DEH11B/DFP21B M5RHT50
  MC07A040-5A3-4-00 M5RHT60
  ES2R OG72DN1024R M5RHT70
  MDX61B0040-5A3-4-0T M5RHT80 SEW EURODRIVE viet nam
  MDX61B-00/-0T M5RHT90
  SAF77 DV100M4/BMG/HR/VS M3RVSF50
  SA57 DRS90M4 SEW EURODRIVE M3RVSF60
  SA57 DRE100M4 M3RVSF70
  SA57/T DRN90L4/BE2  M3RVSF80
  K87 DV100L4/BMG/HR/TH/VS M3RVSF90
  S87 DV100L4 SEW EURODRIVE M3RVSF50
  KA97 DV132M4/BM/HF/C/OS2 M3RVSF60
  FAF77 DV132M4/C M3RVSF70
  DFT90S4 DRE90M4 M3RVSF80
  DV132M4/BMG/HF 7.5KW M3RVSF90
  SA77/T DV132S4 M5RVSF50
  SA57/T DRN90L4/BE2 SEW  M5RVSF60
  KA77/T DT80N6/BMG M5RVSF70
  FAF37 DT90L4 SEW EURODRIVE M5RVSF80
  WAF30DR63L2BR 0.37KW 380V M5RVSF90
  R167DV200L4  M3RST50 SEW EURODRIVE viet nam
  DFV200L4/RS M3RST60
  "DRE90L4 R147R77?1029 M3RST70
  DV180L4/V SEW EURODRIVE M3RST80
  DV132S4/VS M3RST90
  R97?DV132S4?:53:21 M3RST50
  R37 DT80N4/BMG/HR M3RST60
  AV1Y SEW EURODRIVE M3RST70
  AV1H SEW EURODRIVE M3RST80
  R37 DT80N4/BMG/HR/VS  0.75KW M3RST90
  R37 DT80K4/BMG/HR/VS 0.55KW MC3RLSF02
  SA67/T DT80K4/BMG MC3RLSF03
  MDX61B0220-503-4-00 MC3RLSF04
  DV160L4/2WE SEW EURODRIVE viet nam MC3RLSF05
  FH87/G SDT100LS8/2/BMG/TH MC3RLSF06
  FH87/G SDT100LS8/2/BMG/TH MC3RLSF07
  KA37/T?DT90L4/TF MC3RLSF08
  RF57 DT80K4/OS2 MC3PLSF02
  DT80K4/OS2 IP65 MC3PLSF03
  DFT90L4 SEW EURODRIVE MC3PLSF04
  RF37 DT71D4  MC3PLSF05
  KA107/T DV132M4/BMG/HF/V/TH/C/OS1 MC3PLSF06
  G-71A SEW EURODRIVE MC3PLSF07
  DV132S4/220V/380V/5.5KW/1430r/min MC3PLSF08
  R77 DV112M4/ES2R M3RSF50
  MCV41A0040-5A3-4-00 M3RSF60 SEW EURODRIVE viet nam
  DV132S4/BMG/HF/C/MIC/STH M3RSF70
  SA57/T DRN90L4/BE2 SEW  M3RSF80
  FA77/G DM132S4/BMG/HR M3RSF90
  R77 DV100M4/BMG M3PSF50
  DFV132S4/SRD1 4KW M3PSF60
  RF77DV132S4 SEW 6432778 M3PSF70
  R47 DT71D4/BMG/HF 43.12 M3PSF80
  R47 DT90L4/BMG/HR/TH 14.5 M3PSF90
  HD001 SEW EURODRIVE viet nam MC2P02
  HD002 MC2P03
  HD003 MC2P04
  HD004 MC2P05
  USS21A MC2P06
  MWA21A MC2P07
  MBG11A MC2P08
  SA57/T DRN90L4/BE2 MC2P09
  DRS90M4BE2HR/ES7C MC3P02
  DFV160M6/BM/HF/V 7.5KW DRS160M6/BE20/HF/V  MC3P03
  S67 DT71D4/BMG 0.37KW 6.4r/min i=217.41  MC3P04
  VB=380VIM:M1/270 S67 DRS71S4/BE05 MC3P05
  DV200L4 DRE200L4 MC3P06
  FA127/G SEW EURODRIVE MC3P07
  FA127/G DV200L4 FA127/G DRE200L4  MC3P08
  DT71D4 0.37KW DRS71S4  MC3P09
  SA57/T DRN90L4/BE2 SEW  MC3PL02
  SA62 DT90S4 1.1KW SA67 DRE90M4 1.1KW  MC3PL03
  RF137 R77 291 SEW EURODRIVE MC3PL04
  FH77/G DRS132M4BE11HF/TF MC3PL05
  FH77/G DRS132M4BE11HF/TF MC3PL06
  DV112M4/BMG  4KW DRS112M4/BE5  MC3PL07
  KA37 DAS80N4/TH/IS SEW EURODRIVE viet nam MC3PL08
  KA47/T DRS90M4/V/1.5KW/i=35.39/M1B/270 MC3PL09
  DRE90L4/BE2HR SEW EURODRIVE MC2PL02
  R77 DT80N4 R77 DRE80M4 MC2PL03
  R27 DT80K4/BMG/HF/TF   R27 DRS71M4/BE1/HF/TF MC2PL04
  SA67 DT90L4 1.5KW SA67 DRE90L4 1.5KW MC2PL05
  FA77/G DV112M4/BMG/HF  MC2PL06
  DRS180L4/BE30 22KW MC2PL07
  MC07B0055-5A3-4-00  MC2PL08
  DFT80N4-KS SEW EURODRIVE MC2PL09
  G-160A DV160L4/V   MC2PV02
  DRE180M4 15KW MC2PV03 SEW EURODRIVE viet nam
  RF17 DRS71S4 1:10  IP65 MC2PV04
  SA57 DRS80S4/BE1/HF MC2PV05
  S57 DT90L4/BMG/HR S57 DRS90M4/BE2/HR MC2PV06
  MM30D-503-04/II3D 18245498 MC2PV07
  DV100L4/BMG SEW EURODRIVE MC2PV08
  DR63L6,0.18KW,380V MC2PV09
  DT80N4/BMG/HF 0.75KW MC2PE02
  M3PSF50 MC2PE03
  M3PSF60 MC2PE04
  M3PSF70  MC2PE05
  M4PHT50 MC2PE06
  M4PHT60 MC2PE07
  M4PHT70 MC2PE08
  M4PHT80 MC2PE09
  M4PHT90 MC2R02
  M5PHT50 MC2R03
  M5PHT60 MC2R04
  M5PHT70 MC2R05
  M5PHT80 MC2R06
  M5PHT90 MC2R07
  M3PVSF50 MC2R08
  M3PVSF60 MC2R09
  M3PVSF70 MC3R02
  M3PVSF80 MC3R03
  M3PVSF90 MC3R04
  M4PVSF50 MC3R05
  M4PVSF60 MC3R06
  M4PVSF70 MC3R07
  M4PVSF80 MC3R08
  M4PVSF90 MC3R09
  M5PVSF50 MC3RL02 SEW EURODRIVE viet nam
  M5PVSF60 MC3RL03
  M5PVSF70 MC3RL04
   M5PVSF80 MC3RL05
   M5PVSF90 MC3RL06
  M3PST50 MC3RL07
  M3PST60 MC3RL08
  M3PST70 MC3RL09
  M3PST80 MC2RL02
  M3PST90 MC2RL03
  M4PST50 MC2RL04
  M4PST60 MC2RL05
  M4PST70 MC2RL06
  M4PST80 MC2RL07
  M4PST90 MC2RL08
  M3RSF50 MC2RL09
  M3RSF60 MC2RV02
  M3RSF70  MC2RV03
  M3RSF80  MC2RV04
  M3RSF90 MC2RV05
  M3RSF50 MC2RV06
  M3RSF60 MC2RV07
  M3RSF70 MC2RV08
  M3RSF80 MC2RV09
  M3RSF90 MC3RV02
  M5RSF60 SEW EURODRIVE viet nam MC3RV03
  M5RSF70 MC3RV04
  M5RSF80 MC3RV05
  M5RSF90 MC3RV06
  M3RHF50 MC3RV07
  M3RHF60 MC3RV08
  M3RHF70 MC3RV09
  M3RHF80  MC3RE02
  M3RHF90  MC3RE03
  M3RHF60 MC3RE04
  M3RHF70 MC3RE05
  M3RHF80 MC3RE06
  M3RHF90 MC3RE07
  M5RHF50 MC3RE08
  M5RHF60 MC3RE09
  M5RHF70 MC2RE02
  M5RHF80 MC2RE03
  M5RHF90 MC2RE04
  M3RHT50 MC2RE05
  M3RHT60 MC2RE06
  M3RHT70 MC2RE07
  M3RHT80 MC2RE08
  M3RHT90 MC2RE09
  M3RHT50 M3PSF50
  M3RHT60 M3PSF60 SEW EURODRIVE viet nam
  M3RHT70 M3PSF70
  M3RHT80 M3PSF80
  M3RHT90 M3PSF90
  M5RHT50 M4PSF50
  M5RHT60 M4PSF60
  M5RHT70 M4PSF70
  M5RHT80 M4PSF80
  M5RHT90 M4PSF90
  M3RVSF50 M5PSF60
  M3RVSF60 M5PSF70
  M3RVSF70 M5PSF80
  M3RVSF80 M5PSF90
  M3RVSF90 M3PHF50
  M3RVSF50 M3PHF60
  M3RVSF60 M3PHF70
  M3RVSF70 M3PHF80
  M3RVSF80 M3PHF90
  M3RVSF90 M4PHF60
  M5RVSF50 M4PHF70
  M5RVSF60 M4PHF80
  M5RVSF70 M4PHF90
  M5RVSF80 M5PHF50
  M5RVSF90 M5PHF60
  M3RST50 M5PHF70
  M3RST60 M5PHF80
  M3RST70 M5PHF90
  M3RST80 M3PHT50
  M3RST90 SEW EURODRIVE viet nam M3PHT60
  M3RST50 M3PHT70
  M3RST60 M3PHT80
  M3RST70 M3PHT90
  M3RST80 M3RST90

  Động Cơ Rossi - Hộp Số Phanh Motor

  HB2 90L4 230.400 B35 động cơ rossi 132MB 2.4 400 B35 11 - 8.5 kW
  HB2 90L4 230.400 B5, V, E2 63B 4 230.400 B5 dong co motor rossi
  HB2 90L4 230.400-50 B3 90LB 2 230.400 B5
  HB3 132MC4 230.400-50 B5 HBZ 160L4 400 B5, T15, VD, E3
  HB90L4 230.400 B3 / B5 HBZ 160L4 400 B5 T15, V, E
  HBF 90L4 230.400 B5 3F0 132 M4 230.400 B5
  HBV 112 MC2 230.400 B5 F0 132 LG 4 230.400-50 B5, VD, EU
  HBV 112M4 230.400-50 B5 F0 132M 4 230.400-50 B5, VD400V (7,5 kW với quạt)
  HBV 112MC2 230.400 B14 F0 160 M8 400 B3 dong co motor rossi
  HBV 132 MB4 230.400 B5 motor rossi viet nam F0 63B4 230.400 B5
  HBV 63 B4 230.400-50 B5 F0 80C 4 230.400 B5
  HBV 90LA2 230.400 B3 FO 100L 4 230.400 B5
  HBZ 100LA 4 230.400-50 B5 (2,2 kW) FO 132 S6 230.400 B5, SP, CD, S, F10 JIS G4304-91
  HBZ 100LB 4 230.400-50 B5 (3 kW) FO 63C4 230.400-50 B5, V
  HBZ 112M 4 230.400-50 B5 (4 kW) FO 80B4 230.400-50 B5
  HBZ 112M4 230.400 B5 HB 100LA4 230,400 B5 2,2 kW
  HBZ 112MC 4.8 230.400-50 B5 (3 / 1.5 kW) HB 100LV4 230.400 B5 3 kW
  HBZ 112MС4 230.400-50 B5 (5,5 kW HB 112MC4 230.400 B5 motor rossi viet nam
  HBZ 132 M4 230.400 B5, V HB 112MC4 230.400 B5
  HBZ 132 MB6 230.400-50 B5, V HB 112MS2 230.400 V5
  HBZ 132M4 230.400 B5 (Rossi) HB 132 MB2 230.400 B3
  HBZ 180M4 400-50 B5, V, E3, T15 HB 132MC4 230.400 B5
  HBZ 80C4 230.400 B5 HB 132MC4 230.400 B5, T15
  HBZ 90L 4 230.400-50 B5 (1.5 kW) HB 63 A4 230.400 B5
  HBZ 90L6 230.400 B5 HB 71A6 230.400 B5R
  HBZ 90LB 4.8 230.400-50 B5 (1.1 / 0.6 kW) HB 71B4 230.400 B14R 0.37 kW
  HBZ 90LB4 230.400 B5, V, EU HB 71B4 230.400 B5
  HF 90L 4 230.400 B5 HB 71B4 230.400 B5R, E2
  HF 100LR 4 230.400 B5 2.2 kw HB 71C4 230.400 B14
  HF 112 M6 230.400 B5 2.2kW HB 90LB4 230.400 B5
  HF 132 MB4 230.400 B5 9.2 kW HB 90LB4 230.400 B5, T15
  HF 160 L4 230.400 B5 HB 90LС4 230.400 B5 2,2 kW
  HF 160M 8 400-50 B3 motor rossi viet nam HB 90S4 230.400 B5
  HF 63 B4 230.400-50 B5 0.18 kW HB2 100LA4 230.400-50 B5, T15 2,2 kW
  HF 90 LB2 B5 3,0 kW HB2 100LB4 230.400 B5, T15
  HF 90 LC4 230.400-50 B5 HB2 112M4 230.400 B5, T15
  HF90LA2.4V5 dong co motor rossi HB2 112M4 230.400 B5, T15, E
  HFF 100 LB4 230.400 B5 HB2 112M4 230.400 B5R, SP
  HFF 112M4 230.400-50 B5 4 kW HB2 112M4 230.400-50 B3
  HFF 71B4 B14 dong co motor rossi HB2 132M4 230.400 B5, T15
  HFM 63C4 230-50 B5, B15 HB2 132MB4 230.400 B5, T15, E
  HPE 80MA2 230.400-50 B34 FO DX HB2 132S4 230.400 B5, T15
  HPE 80MA2 230.400-50 B34 FO SX HB2 132S4 230.400-50 B3 motor rossi viet nam
  HPEV 71 MB 4 230.400-50 B34 DX HB2 160L4 400 B5, T15, E
  HPEV80MA4 dong co motor rossi HB2 180L4 400 B5, T15, E
  HPEVMA B34 S1 motor liền hộp số hiệu rossi HB2 180M4 400 B5
  F0 112 L 4 230.400 B5, 5.5 kw HB2 90L 4 230.400 B5, F / H
  F0 132S 6 230.400 B5 motor rossi viet nam HB2 90L4 230.400 B35 motor rossi viet nam
  F0 90 LC4 230 dong co motor rossi 100 LR 4 230. 400 B5

  Đại Lý Cung Cấp Động Cơ Điện Cantoni Ở Việt Nam

  3SIE80-2A 2SIE355H2D
  3SIE80-2B động cơ cantoni 2SIE355ML4
  3IE 90S2 đại lý cantoni viet nam 2SIE355ML4A
  3SIE90L2 2SIE355ML4B
  3SIE100L2 2SIE355H4D
  3SIE112M2 2SIE355ML6A
  3SIE132S2A 2SIE355ML6B động cơ cantoni
  3SIE132S2B 2SIE355H6C
  3SIE160M2A 2SIE355H6D
  3SIE160M2B Sh500H12Es
  3SIE160L2 Sh500H12Ds
  3SIE180M2 Sh500H12Cs
  3SIE200L2A Sh500H10Ds
  3SIE200L2B Sh500H10Cs
  3SIE225M2 động cơ cantoni Sh500H10Bs
  3SIE250M2 Sh500H10As đại lý cantoni viet nam
  3SIE280S2 Sh500H8Ds
  3SIE280M2 Sh500H8Cs
  3SIE315S2 Sh500H8Bs
  3SIE315M2A Sh500H6Es
  3SIE315M2B Sh500H6Ds
  3SIE315M2C Sh500H6Cs động cơ cantoni
  3SIE355ML2A Sh500H6Bs
  3SIE355ML2B Sh500H6As
  3SIE355H2D Sh500H4Es
  3SIE80-4B Sh500H4Ds
  3SIE90S4 Sh500H4Cs
  3SIE90L4 động cơ cantoni Sh500H2Ds
  3SIE100L4A Sh500H2Cs
  3SIE100L4B Sh500H2Bs
  3SIE112M4 Sh450H12Fs
  3SIE132S4 Sh450H12Es
  3SIE132M4 Sh450H12Ds
  3SIE160M4 Sh450H12Cs
  3SIE160L4 Sh450H12Bs
  3SIE180M4 Sh450H12As động cơ cantoni
  3SIE180L4 Sh450H10Bs
  3SIE200L4 đại lý cantoni viet nam Sh450H10As
  3SIE225S4 Sh450H8Es
  3SIE225M4 Sh450H8Ds
  3SIE250M4 Sh450H8Cs
  3SIE280S4 Sh450H8Bs
  3SIE280M4 Sh450H6Ds
  3SIE315S4 Sh450H6Cs
  3SIE315M4A Sh450H6Bs
  3SIE315M4B Sh450H6As
  3SIE315M4C động cơ cantoni Sh450H4Es
  3SIE355ML4A Sh450H4Ds
  3SIE355ML4B Sh450H4Cs
  3SIE355H4D Sh450H4Bs đại lý cantoni viet nam
  2SIE71x-2C Sh450H2Ds
  2SIE80-2A Sh450H2Cs
  2SIE80-2B Sh450H2Bs
  2SIE80x-2C Sh400H10Cs
  2SIE80-4B Sh400H10Bs động cơ cantoni
  2SIE80x-6C Sh400H10As
  2SIE80x-4C Sh400H8Es
  2SIE90S2 Sh400H8Ds
  2SIE90L2 Sh400H6Cs
  2SIE90L2A Sh400H4Fs
  2SIE90S4 Sh400H4Es
  2SIE90L4 Sh400H4Ds
  2SIE90L4A Sh400H4Cs
  2SIE90S6 Sh400H2Es
  2SIE90L6 động cơ cantoni Sh400H2Ds
  2SIE100L2 Sh400H2Cs
  2SIE100L2A Sh355H8Es
  2SIE100L4A Sh355H8Ds
  2SIE100L4B Sh355H6Es
  2SIE100L6 Sh355H4Es
  2SIE100L6A Sh355H2Es
  2SIE112M2 Sh90S-2
  2SIE112M2A Sh90S-4 động cơ cantoni
  2SIE112M2B Sh90S-6
  2SIE112M4 Sh90S-8
  2SIE112M4A Sh90L-2
  2SIE112M6 Sh90L-4
  2SIE112M6A Sh90L-6
  2SIE132S2A Sh90L-8
  2SIE132S2B Sh80X-8D
  2SIE132M2 Sh80X-8C
  2SIE132M2A Sh80-8B
  2SIE132S4 Sh80-8A
  2SIE132M4 Sh80-6B
  2SIE132M4A Sh80-6A
  2SIE132S6 Sh80-4A
  2SIE132M6A động cơ cantoni Sh71X-8C
  2SIE132M6B Sh71X-6C
  2SIE160M2A Sh71X-4C
  2SIE160M2B Sh71-8B
  2SIE160L2 Sh71-8A
  2SIE160L2A Sh71-6B
  2SIE160M4 Sh71-6A
  2SIE160L4 Sh71-4B
  2SIE160M6 Sh71-4A
  2SIE160L6 Sh71-2B
  2SIE180M2 Sh71-2A
  2SIE180L2 Sh63X-8C
  2SIE180M4 Sh63X-6C
  2SIE180L4 Sh63X-4C động cơ cantoni
  2SIE180L4A Sh63X-2C
  2SIE180L6 Sh63-8B
  2SIE180L6A Sh63-8A
  2SIE200L2A Sh63-6B
  2SIE200L2B Sh63-6A
  2SIE200L2C động cơ cantoni Sh63-4B
  2SIE200L4 Sh63-4A
  2SIE200L4C Sh63-2B
  2SIE200L4D Sh63-2A
  2SIE200L6A Sh56X-4C
  2SIE200L6B Sh56X-2C
  2SIE200L6C Sh56-6B
  2SIE225M2 Sh56-4B
  2SIE225M2C Sh56-4A
  2SIE225S4 Sh56-2B
  2SIE225M4 Sh56-2A
  2SIE225M4C Sg180M-2
  2SIE225M6 Sg180M-4
  2SIE225M6C Sg180L-4
  2SIE225M6D Sg180L-6
  2SIE250M2 Sg180L-8
  2SIE250M2C Sg160M-8B động cơ cantoni
  2SIE250M4 Sg160M-8A
  2SIE250M4C Sg160M-4
  2SIE250M6 đại lý cantoni viet nam Sg160M-6
  2SIE250M6C Sg160M-2B
  2SIE250M6D Sg160M-2A
  2SIE280S2 Sg160L-2
  2SIE280M2 Sg160L-4
  2SIE280M2C Sg160L-6
  2SIE280S4 Sg160L-8
  2SIE280M4 Sg132S-4
  2SIE280M4C Sg132S-6
  2SIE280S6 Sg132S-8
  2SIE280M6 Sg132S-2B
  2SIE280M6C Sg132S-2A
  2SIE315S2 Sg132M-8
  2SIE315M2A động cơ cantoni Sg132M-6B
  2SIE315M2B Sg132M-6A
  2SIE315M2C Sg132M-4
  2SIE315S4 Sg112M-2
  2SIE315M4A Sg112M-4
  2SIE315M4B Sg112M-6
  2SIE315M4C Sg112M-8
  2SIE315S6 Sg100L-8B
  2SIE315M6A Sg100L-8A
  2SIE315M6B Sg100L-6
  2SIE315M6C Sg100L-4B
  2SIE315M6D Sg100L-4A
  2SIE355ML2 Sg100L-2
  2SIE355ML2A 2Sg315S12
  2SIE355ML2B 2Sg315S10
  2SIE160M4 2Sg315M12/6 động cơ cantoni

  Dai Ly Động cơ hộp số Kollmorgen Viet Nam

  AKD-M00307-MCEC-0000 XCE1502
  AKD-M00607-MCEC-0000 X1102 động cơ DC Kollmorgen
  AKD-M01207-MCEC-0000 XCE1102
  AKC-PLC-C1-224-00N-00-000 XCE702
  AKC-PLC-D2-224-00N-00-000 X252
  AKC-RMC-D2-224-00N-00-000 XCE252
  AKC-PNC-C1-224-10N-00-000 X1500
  AKC-PNC-C1-224-15N-00-000 XCE1500
  AKD-x00306 động cơ DC Kollmorgen KS061T1Y
  AKD-x00606 AKMH2 Kollmorgen viet nam
  AKD-x01206 AKMH3
  AKD-x02406 AKMH4
  AKD-x00307 AKMH6
  AKD-x00607 B(M)10x
  AKD-x01207 B(M)20x
  AKD-x02407 B(M)60x
  AKD-N00307 B(M)40x
  AKD-N00607 B(M)80x
  AKD-C01007 BH(MH)10x
  S20260-DLS BH(MH)20x
  S20360-DLS BH(MH)40x
  S20660-DLS BH(MH)60x
  S21260-DLS Kollmorgen viet nam BH(MH)80
  S22460-DLS ACS80XL
  MMC-SD-0.5-230 ACS80L
  MMC-SD-1.0-230 ACS80M
  MMC-SD-2.0-230 ACS80S
  MMC-SD-1.3-460 ACS48XL
  MMC-SD-2.4-460 ACS48L
  MMC-SD-4.0-460 ACS48M
  MMC-SD-6.0-460 ACS48S+
  MMC-SD-8.0-460 ACS48S
  MMC-SD-12.0-460 ACS48XS*
  MMC-SD-16.0-460 ACS36L
  MMC-SD-24.0-460 ACS36M
  P70530 động cơ DC Kollmorgen ACS36S+ Kollmorgen viet nam
  P70360 ACS36S
  ACH3520 ACS36XS*
  ACH3530 ACS24S
  ACH3550 ACS24XS* Kollmorgen viet nam
  ACH6520 KSM 100-1
  ACH6530 KSM 100-2
  ACH6550 KSM 100-4
  AKD-x-00306 KSM 121/-2
  AKD-P00306 to 02406 (120 to 240V) KSM 11 động cơ DC Kollmorgen
  AKD-P00307 to 02407 (240 to 480V) KSM 12 động cơ DC Kollmorgen
  S700 động cơ DC Kollmorgen KSM 122/-2
  AKD-x-00606 KSM 122A
  FN2320Y-10-06 KSM 131
  AKD-x-01206 KSM 131R
  FN2070-12-06 KSM 31
  AKD-x-00306 KSM 31R
  FN3258-7-45 KSM 5x động cơ DC Kollmorgen
  AKD-x-00606 AKT-ECT-000-000
  FN3258-16-45 AKT-AN-410-000
  AKD-x-01206 AKT-AN-420-000
  FN3258-16-45 AKT-AN-810-000
  AKD-x-02406 AKT-AN-820-000
  FN3258-30-47 AKT-AN-200-000
  AKD-P003x to AKD-P006x AKT-AN-400-000
  3YLN-06 Kollmorgen viet nam AKT-AT-220-000
  AKD-P012x AKT-AT-410-000
  3YLN-14 AKT-AT-420-000
  AKD-P024x AKT-AT-810-000
  3YLN-24 AKT-AT-820-000
  S701 to 724 AKT-DT-004-000
  3YLN-xx AKT-DT-008-000
  S748/772 động cơ DC Kollmorgen AKT-DT-2RT-000
  P-AKD-CAN-RJ-0-15 AKT-DN-004-000
  P-AKD-CAN-RJ-0-50 AKT-DNH-004-000
  P-AKD-CAN-RJ-3-00 AKT-DN-008-000
  P-AKD-CAN-TERM AKT-DNH-008-000
  P-AKD-CAN-9d-0-15 AKT-EM-000-000
  BAFP-100-33 AKT-IM-000-000
  DE-201437 AKT-PS-024-000
  BAFP-200-33 AKT-PSF-024-000
  DE-201438 AKT-PRB-000-000
  BAR-250-33 AKT-ENP-000-000
  DE-106254 AKD-M00306-MCEC-0000
  BAR-500-33 Kollmorgen viet nam AKD-M00606-MCEC-0000
  DE-106255 AKD-M01206-MCEC-0000
  BAR-1500-33 AKD-M00307-MCEC-0000
  DE-106258 AKD-M00607-MCEC-0000
  BAS-3000-33 AKD-M01207-MCEC-0000
  DE-201407 VP-507BEAN-XX Kollmorgen viet nam
  BAR-600-23 VP-508CFAN-XX
  DE-200613 CP-507CCAN-XX-X
  BAR-1000-23 CP-507CDAN-XX-X
  DE-200614 VP-508CEAN-XX
  BAS-2000-23 VP-508CFAN-XX
  DE-200615 CP-507CCAN-XX-X
  BAS-3000-23 CP-507CDAN-XX-X
  DE-200616 VP-508DEAN-XX
  BAS-4000-23 VP-508DFAN-XX
  DE-200617 CP-508DCAN-XX-X
  BAR-500-15 CP-508DDAN-XX-X
  DE-201439 CP-508EDBN-XX-X
  BAR-1000-15 CP-508EDBN-XX-X
  DE-201440 AKM11B động cơ DC Kollmorgen
  BAS-2000-15 AKD-X00306
  DE-103871 AKM11C
  BAS-3000-15 AKD-X00306
  DE-103872 AKM12C
  BAS-6000-15 AKD-X00306
  DE-103873 AKM12E
  AKD-x-00306 AKD-X00306
  AKD-x-00606 AKM13C Kollmorgen viet nam
  AKD-x-01206 AKD-X00306
  AKD-x-02406 AKM13D
  AKD-x-00307 AKD-X00306
  AKD-x-00607 PA85
  AKD-x-01207 X1502
  AKD-x-02407 XCE1502
  PA08 X1102
  PA14 XCE1102
  PA28 XCE702
  PA50 X252
  PA75 Kollmorgen viet nam XCE252
  AKM11B X1502

  Đại Lý Động Cơ Bosch rexroth Tại Việt Nam

  R902249616 A6VM080EZ700H00XG/65AWV0C2S7200-Y
  R902249618 Bosch rexroth việt nam A6VM080HP5000000G/65AWV0C2S7200-0
  R902092169 AA6VM107HD1/63W-VSD52000-B
  R902206693 AA6VM107HD1/63W-VSD520B
  R902092085 AA6VM160HD1/63W-VSD520B-E
  R902216582 AA6VM160HD2/63W-VSD520B
  R902505405 A10VM 45 DG /52W1-VWC60N000
  R902505407 A10VM 45 DG /52W1-VWC66N007
  R902505404 A10VM 45 DG /52W2-VRC66N007
  R902505401 A10VM 45 DG /52W1-VRC60N000
  R902505403 Động Cơ Bosch rexroth A10VM 45 DG /52W1-VRC66N007
  R902505402 A10VM 45 DG /52W2-VRC60N000
  R902505406 A10VM 45 DG /52W2-VWC60N000
  R902505408 A10VM 45 DG /52W2-VWC66N007
  R902505409 A10VM 63 HZ /52W1-VWC60N000
  R902505319 A A10V M 45 HZ /52W2-VRC60N000
  R902505321 A A10V M 45 HZ /52W1-VWC60N000
  R902505322 A A10V M 45 HZ /52W2-VWC60N000
  R902505323 A A10V M 45 HZ /52W1-VRC66N007
  R902505324 A A10V M 45 HZ /52W2-VRC66N007
  R902505326 A A10V M 45 HZ /52W2-VWC66N007
  R902503914 A A10V M 63 HZ /52W2-VWC60N000
  R902137843 AA2FM107/61W-VSD510 Bosch rexroth việt nam
  R902137823 AA2FM107/61W-VSD510
  R902138182 AA2FM125/61W-VSD510
  R902137733 AA2FM125/61W-VSD520
  R902138093 AA2FM125/61W-VSD527
  R902197791 AA2FM16/61W-VSC530
  R902193516 AA2FM160/61W-VSD520
  R902193869 AA2FM180/61W-VSD510
  R902193712 AA2FM180/61W-VSD520
  R902198240 AA2FM28/61W-VSD520
  R902193517 AA2FM28/61W-VSD530
  R902197566 AA2FM28/61W-VSD540
  R902193710 AA2FM32/61W-VBD540
  R902202055 AA2FM32/61W-VSD520
  R902198042 AA2FM32/61W-VSD540
  R902193533 AA2FM45/61W-VPD510
  R902193514 AA2FM45/61W-VSD510
  R902196957 Bosch rexroth việt nam AA2FM45/61W-VSD520
  R902160543 Động Cơ Bosch rexroth AA2FM56/61W-VBD510
  R902161224 AA2FM63/61W-VSD510
  R902160055 AA2FM63/61W-VSD520
  R902137826 AA2FM80/61W-VSD510
  R902137579 AA2FM80/61W-VUDN520 Bosch rexroth việt nam
  R902505308 A A10F M 23 /52W-VCC66N000
  R902505313 A A10F M 28 /52W-VCC66N000
  R902500025 A A10F M 37 /52W-VWC66N000
  R902506699 A A10F M 37 /52W-VWC60N000 
  R902505302 A A10F M 37 /52W-VRC60N000
  R902534861 A A10F M 37 /52W-VRC60N000
  R902505309 A A10F M 37 /52W-VRC66N000
  R910995633 A A10F M 45 /52W-VRC60N000
  R902406027 A A10F M 45 /52W-VRC66N000
  R902505311 A A10F M 45 /52W-VWC60N000
  R902505312 A A10F M 45 /52W-VWC66N000
  R902505315 A A10F M 58 /52W-VCC60N000
  R902505314 A A10F M 58 /52W-VWC60N000
  R902505316 A A10F M 63 /52W-VWC60N000
  R902505747 A10FM 63 /52W-VWC60N000
  511625001 AZMF-11-016RFB20MB
  9511290007 AZMF-12-008-UQR12ML
  9511290013 AZMF-12-008-UQR12ML-S0022
  9511290014 AZMF-12-011-UQR12ML-S0022
  9511290027 AZMF-12-014-UQR12ML-S0018
  9511290015 AZMF-12-014-UQR12ML-S0022
  9511290035 AZMF-12-019-UQR12ML-S0030
  9511290010 AZMF-12-016-UQR12ML Bosch rexroth việt nam
  9511290029 Động Cơ Bosch rexroth AZMF-12-019-UQR12ML-S0018
  9511290017 AZMF-12-019-UQR12ML-S0022
  9511290018 AZMF-12-022-UQR12ML-S0022
  R921175244 MCR3 CAM 160CC
  R921176358 MCR3 CAM 225 & 325CC
  R921175242 MCR3 CAM 255 & 365CC
  R921178863 MCR3 CAM 280 & 400CC
  R921856417 MCR3 LD ROTATING GROUP S/A
  R921811056 MCR3A365A45Z32A0M1L01 Bosch rexroth việt nam
  R986520013 MCR3F160F180Z32AOM2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520001 MCR3F160F180Z32AOM2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520012 MCR3F160F180Z32B2M2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520000 MCR3F160F180Z32B2M2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520015 MCR3F225F180Z32AOM2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520003 MCR3F225F180Z32AOM2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520014 MCR3F225F180Z32B2M2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520002 MCR3F225F180Z32B2M2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520017 MCR3F255F180Z32AOM2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520005 MCR3F255F180Z32AOM2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520016 MCR3F255F180Z32B2M2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520004 MCR3F255F180Z32B2M2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520019 MCR3F280F180Z32AOM2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520007 MCR3F280F180Z32AOM2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520018 MCR3F280F180Z32B2M2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520006 MCR3F280F180Z32B2M2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520021 Bosch rexroth việt nam MCR3F325F180Z32AOM2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520009 MCR3F325F180Z32AOM2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520020 MCR3F325F180Z32B2M2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520008 MCR3F325F180Z32B2M2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520023 MCR3F365F180Z32AOM2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520011 MCR3F365F180Z32AOM2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520022 MCR3F365F180Z32B2M2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520010 MCR3F365F180Z32B2M2WL12SP1S0536A-GO2
  R986520025 MCR3F400F180Z32AOM2WL12SP0S0536A-GO2
  R986520024 MCR3F400F180Z32B2M2WL12SP0S0536A-GO2
  R921811510 MCR3F400F180Z32AOM2WL12SP1S0536A
  R921811511 MCR3F400F180Z32B2M2WL12SP1S0536A
  R921805100 MCR5D820L50Z32A0M1L12 Bosch rexroth việt nam 
  R921856740 Speed Sensor S/A P0 (speed sensor ready)
  R986V00941 MV015-M015-61-1S-006-31-B1-QB-000
  R986V00974 MV015-M015-61-1S-008-31-B1-QB-000
  R986V00983 MV015-M015-61-1S-009-30-B1-QB-000
  R986V00875 MV015-M015-61-1S-013-30-B1-QB-000
  R986V00894 Động Cơ Bosch rexroth MV015-M015-61-1S-015-30-B1-QB-000
  R986V00909 MV015-M015-61-1S-015-31-B1-QB-000
  R986V00905 MV015-M015-61-1S-015-31-B1-TB-000
  R986V00435 MV037-M037-A2-1S-020-30-B1-TBB-000
  R986V00441 MV037-M037-A2-1S-020-31-B1-TBB-000
  R986V00452 Bosch rexroth việt nam MV037-M037-A2-1S-026-30-B1-QBB-000
  R986V00451 MV037-M037-A2-1S-026-30-B1-TBB-000
  R986V00454 MV037-M037-A2-1S-026-31-B1-TBB-000
  R986V00469 MV037-M037-A2-1S-032-31-B1-TBB-000
  R986V00697 MV037-M037-D2-2S-020-30-T1-TVD-127
  R986V00696 MVS37-M037-D2-2S-020-30-T1-TVD-141
  R986V00693 Động Cơ Bosch rexroth MVS37-M037-D2-2S-020-31-B1-TVD-112

   

   

gotop