Hộp Số Rehfuss - Đại Lý Động Cơ Carl REHFUSS Việt Nam

Hộp Số Rehfuss - Đại Lý Động Cơ Carl REHFUSS Việt Nam

Đại lý Rehfuss viet nam chuyên động cơ Carl Rehfuss, hộp số Carl Rehfuss, bộ giảm tốc Rehfuss, động cơ giảm tốc bánh răng Rehfuss, biến tần Carl Rehfuss xuất xứ Germany SR230L-80S/4 NR 768673 SR230L-80S/4 SR 240 F IEC 90 A B5 ID.Nr. 800.01240.00164.0 SM051HF-IEC80C SR320Z-56/4 8X00.49 SM011WG-IEC56C SS160

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Carl Rehfuss Viet Nam Động Cơ Hộp Số Biến Tần

       Đại lý Carl Rehfuss viet nam chuyên động cơ Carl Rehfuss, hộp số Carl Rehfuss, bộ giảm tốc Rehfuss, động cơ giảm tốc bánh răng Rehfuss, biến tần Rehfuss xuất xứ Germany SR230L-80S/4 NR 768673 SR230L-80S/4 SR 240 F IEC 90 A B5 ID.Nr. 800.01240.00164.0 SM051HF-IEC80C SR320Z-56/4 8X00.49 SM011WG-IEC56C SS160

  Động Cơ Carl Rehfuss Germany Viet Nam Distributor

  2002 719400 802130 9906022081
  051.02030.02901.0 động cơ Carl Rehfuss
  051.02030.02901.0 Worm wheel
  1-KAB157-3 hộp số Carl Rehfuss
  1-T20WN/100NM
  1-T22/10NM hộp giảm tốc Carl Rehfuss
  673524 sm672wz 5-810-605-0004
  800.02050.00321.0 Typ.S050HG-IEC100C
  805.02031.01116.1 SM031HD-63L/4
  DB-15P 3-3312.0182 bộ điều tốc Carl Rehfuss
  FG691712102 Fibro-Teile-Nr: 6026306 Rehfuss-Artikel-Nr: 800.06691.00007.0
  FG728 658663 1 4,921 biến tần Carl Rehfuss
  Mot.3~63S /4-II3D-22 113021810013017
  RS32-330 động cơ Carl Rehfuss
  SM011WG-1EC56C(809902)
  SM011WG-IEC56C 096.00128.00
  SM011WG-IEC56C NR 643519
  SM011WG-IEC56C NR;544834
  SM011WG-IEC56C NR;780329 hộp giảm tốc Carl Rehfuss
  SM021HG-IEC56C-56L/4 NR:526336
  SM031HD-63L/4(Nr.681237 with motor 63L/4-FU No.13100630707004)
  SM031HD-63L/4,Nr.681237 with motor 63L/4-FU No.13100630707004
  SM051HF-IEC80C Nr:652615
  SO50HG-IEC100C NR:645761 19.5:1
  SR140Z-IEC100/112A hộp số Carl Rehfuss
  SR140Z-IEC100/112A BGUF 643748 2.120
  SR140Z-IEC100/112A NR:617440
  SR140Z-IEC100/112A/800.01140.00024.0
  SR220L-71S/4-IG-ST-KL

  Hộp Số Giảm Tốc Bánh Răng Carl Rehfuss

  SR230F
  SR230L-80S/4 nr.737903
  SR230L-80S/4 s-nr:768673
  SR240L-90L/4A-FL 961287/2 270231
  SR240L-90L/4-BR04 (old-nr.:296189)
  SR240L-90L/4-BR04 NR.296189 BAUF.B3
  SR240L-90L/4-BR04 NR:764915 L113086960014003
  SR320Z-56/4 8X00.49 động cơ Carl Rehfuss
  SR746-K-BR03-HL-C 1007679 rev04
  SS140WG-80S-8/4 Nr.754078
  TYP SR230L-80S/4 NR 768673
  Type B14 bộ điều tốc Carl Rehfuss
  TYPE B14 N°L112088500014055
  TYPE.B14 N.13100630707004mot.3-63L/4-FU PROD.08/10 SM031HD-63L/4 N.681237
  VK 40/20 NR.00874 001 39307
  602002 hộp số Carl Rehfuss
  719400
  802130
  9906022081 biến tần Carl Rehfuss
  051.02030.02901.0
  051.02030.02901.0Worm wheel
  1-KAB157-3 hộp giảm tốc Carl Rehfuss
  1-T20WN/100NM
  1-T22/10NM
  673524 sm672wz 5-810-605-0004
  800.02050.00321.0 ,Typ.S050HG-IEC100C
  805.02031.01116.1 SM031HD-63L/4
  DB-15P,3-3312.0182 động cơ Carl Rehfuss
  FG691712102 Fibro-Teile-Nr: 6026306 Rehfuss-Artikel-Nr: 800.06691.00007.0
  FG728 658663 1 4,921
  Mot.3~63S /4-II3D-22 113021810013017
  RS32-330 biến tần Carl Rehfuss
  SM011WG-1EC56C(809902)
  SM011WG-IEC56C 096.00128.00
  SM011WG-IEC56C NR 643519
  SM011WG-IEC56C NR;544834
  SM011WG-IEC56C NR;780329
  Đại Lý Cung Cấp Motor Gearbox Biến Tần Carl Rehfuss
  SM021HG-IEC56C-56L/4 NR:526336
  SM031HD-63L/4(Nr.681237 with motor 63L/4-FU No.13100630707004)
  SM031HD-63L/4,Nr.681237 with motor 63L/4-FU No.13100630707004
  SM051HF-IEC80C Nr:652615 động cơ Carl Rehfuss
  SO50HG-IEC100C NR:645761 19.5:1
  SR140Z-IEC100/112A hộp giảm tốc Carl Rehfuss
  SR140Z-IEC100/112A BGUF 643748 2.120
  SR140Z-IEC100/112A NR:617440
  SR140Z-IEC100/112A/800.01140.00024.0
  SR220L-71S/4-IG-ST-KL
  SR230F hộp số Carl Rehfuss
  SR230L-80S/4 nr.737903
  SR230L-80S/4 s-nr:768673
  SR240L-90L/4A-FL 961287/2 270231
  SR240L-90L/4-BR04 (old-nr.:296189)
  SR240L-90L/4-BR04 NR.296189 BAUF.B3
  SR240L-90L/4-BR04 NR:764915 L113086960014003
  SR320Z-56/4 8X00.49 động cơ Carl Rehfuss
  SR746-K-BR03-HL-C 1007679 rev04
  SS140WG-80S-8/4 Nr.754078
  TYP SR230L-80S/4 NR 768673
  Type B14 bộ điều tốc Carl Rehfuss
  TYPE B14 N°L112088500014055
  TYPE.B14 N.13100630707004mot.3-63L/4-FU PROD.08/10 SM031HD-63L/4 N.681237
  VK 40/20 NR.00874 001 39307
  SR320Z-56/4 8 SR320Z-56/4 8 SR320Z-56/4 8
  SR120 – SR160 7 biến tần Carl Rehfuss
  SR210 – SR260 8
  SR320 – SR360 9
  SR270 – SR370 10
  S030 – S050 hộp số Carl Rehfuss
  S030 – S050
  SS130 – SS150
  SS160 – SS170
  SS160 – SS170
  SM011 – SM031
  SM041 hộp giảm tốc Carl Rehfuss
  SM051 – SM061
  SM051 – SM061 bộ điều tốc Carl Rehfuss
  SSM121 – SS131
  SSM151 – SS161 động cơ Carl Rehfuss
gotop