Hộp Số Marzorati Đại Lý Tại Việt Nam Hộp Giảm Tốc MARZORATI

Hộp Số Marzorati Đại Lý Tại Việt Nam Hộp Giảm Tốc MARZORATI

Đại lý Marzotari Viet Nam chuyên Hộp số MarZoRati, hộp giảm tốc marZorati, thiết bị truyền động marzorati, khớp nối MarzoraTI, bộ điều tốc mArZoRaTi, thiet bi truyen dong tuyến tính, Linear Actuators, Screwjacks SJM MAR RMV Bevel gearboxes RA NRA RDS/RDE RDA Speed modulation gearboxes Precision Couplings

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Marzorati Tại Việt Nam Chuyên Hộp Số Giảm Tốc

         Đại lý Marzotari Viet Nam chuyên Hộp số MarZoRati, hộp giảm tốc marZorati, thiết bị truyền động marzorati, khớp nối MarzoraTI, bộ điều tốc mArZoRaTi, thiet bi truyen dong tuyến tính, Linear Actuators, Screwjacks SJM MAR RMV Bevel gearboxes RA NRA RDS/RDE RDA MET10 V 5 100 TM M80 B14 G T FI12, RA2010-N-3-XYW-03 RA2010-N-1-XY-02 RA2005-N-1-XY-02 RA2005-N-3-XYW-03 RA2005-N-1-XW-01, Speed modulation gearboxes Precision Couplings, khớp nối trục marzorati

        Sản phẩm hộp số giảm tốc marzorati được đại lý nhập khẩu trực tiếp từ hãng tại Italy, cung cấp tại thị trường việt nam với chính sách giao hàng và bảo hành miễn phí toàn quốc. 

  Một Số Model Mã Loại Hộp Số Marzorati Bộ Giảm Tốc

  RDS170 R3:1 -N-PV MEKE 4S bộ giảm tốc marzorati NRA 170 R.3:1   DISP. 1-2-5-6 MEFL16S khớp nối marzorati
  RDA 170 R. 1:1 3NN/PV MEKE 6S N RA150 3A/PV R 1:1 MEFL25S
  RDA150 r.1:1 disp. 3-4 MEKE 10S R DA150 SIN-PV R 3:1 MEFL41S
  NRA 210 R.2:1   DISP. 3-4 MEKE 16S RD A150 3NN-PV     R 1:1 MEFL64S
  NRA 170 R.3:1   DISP. 1-2-5-6 MEKE 25S MET10 hộp số marzorati MEFL100S
  N RA150 3A/PV R 1:1 MEKE 41S MET20 MEFL160S
  R DA150 SIN-PV R 3:1 MEKE 64S MET30 MEFL250S
  RD A150 3NN-PV     R 1:1 MEKE 100S MET40 MEFL400S
  MET10 hộp số marzorati MEKE 160S MET50 MEFL630S
  MET20 MEKE 250S SJM306 MEFL1000S
  MET30 MEKE 400S RA2005 - RA2010 MEFL1T
  MET40 khớp nối marzorati MEKE 630S RA2020 - RA2040 MEFL2T
  MET50 MEKE 1000S RA2080 - RA2160 MEFL4T hộp số marzorati
  MES10 – MES20 – MES30 MEKE 1T hộp số hiệu marzorati NRA125 MEFL6T
  SJM306 bộ giảm tốc marzorati MEKE 2T NRA150 MEFL10T
  RA2005 - RA2010 MEKE 4T NRA170 MEFL16T
  RA2020 - RA2040 MEKE 6T NRA210 MEFL25T
  RA2080 - RA2160 MEKE 10T RDF 2005-P khớp nối marzorati MEFL41T
  NRA125 MEKE 16T RDF 2010-P  MEFL64T
  NRA150 MEKE 25T RDF 2020-P  MEFL100T hộp điều tốc MarzoRati
  NRA170 MEKE 41T RDF 2040-P MEFL160T
  NRA210 khớp nối marzorati MEKE 64T RDS 125  MEFL250T
  RDF 2005-P MEKE 100T RDS 150  MEFL400T
  RDF 2010-P  MEKE 160T RDS 170  MEFL630T
  RDF 2020-P  MEKE 250T RDS 210 MEFL1000T
  RDF 2040-P MEKE 400T bộ giảm tốc marzorati RDE 125  MELN2S
  RDS 125  hộp số marzorati MEKE 630T RDE 150  MELN5S hộp số hiệu marzorati
  RDS 150  MEKE 1000T RDE 170  MELN10S
  RDS 170  MEDE 1S RDE 210 MELN16S
  RDS 210 MEDE 2S RDA125 MELN25S
  RDE 125 hộp điều tốc MarzoRati MEDE 4S RDA150  MELN41S
  RDE 150  MEDE 6S RDA170 MELN64S
  RDE 170  MEDE 10S RDH125 hộp số marzorati MELN100S
  RDE 210 MEDE 16S RDH150  MELN161S
  RDA125 MEDE 25S khớp nối marzorati RDH170 MELN250S
  RDA150  MEDE 41S SCREWJACKS MAR MELN2T đại lý marzorati viet nam
  RDA170 MEDE 64S SCREWJACKS SJM MELN5T
  RDH125 hộp số marzorati MEDE 100S SJM184 MELN10T
  RDH150  MEDE 160S SJM204 MELN16T bộ giảm tốc marzorati

  Đại Lý Cung Cấp Hộp Giảm Tốc Marzorati Tại Việt Nam

  RDH170 MEDE 250S SJM306 MELN25T hộp số hiệu marzorati
  RA 200 MEDE 400S SJM407 MELN41T
  RA 201 MEDE 630S SJM559 MELN64T
  RA 202 MEDE 1000S RA2005 MELN100T
  RA2040 hộp số marzorati MEDE 1T RA2010 MELN161T
  RA2080 MEDE 2T hộp số hiệu marzorati RA2020 MELN250T
  RA2160 MEDE 4T RA2040 MMFR0,6 hộp điều tốc MarzoRati
  NRA 50 MEDE 6T RA2080 hộp số marzorati MMFR1,2
  NRA 150 MEDE 10T RA2160 MMFR2,5
  NRA 250 MEDE 16T NRA50 MMFR5
  NRA 350 MEDE 25T NRA150 MMFR10
  NRA 450  MES40 MES50 MEDE 41T NRA250 MMFR 20
  NRA 600 MEDE 64T NRA350 bộ giảm tốc marzorati MMFH0,6
  NRA 700 MEDE 100T NRA450 MMFH1,2 hộp số marzorati
  NRA 800 MEDE 160T khớp nối marzorati NRA600 MMFH2,5
  NRA 1000 hộp điều tốc MarzoRati MEDE 250T NRA700 MMFH5
  NRA 1250 MEDE 400T NRA800 MMFH10
  NRA 1500 MEDE 630T NRA1000 MMFH 20
  NRA 2000 MEDE 1000T NRA1250 MMIV0,6
  NRA 2500 MEFL 1S NRA1500 hộp số hiệu marzorati MMIV1,2
  NRA 3000 bộ giảm tốc marzorati MEFL 2S NRA2000 MMIV2,5
  RDF 2005-P MEFL 4S NRA2500 MMIV5
  RDF 2010-P MEFL 6S NRA 3000 MMIV10M
  RDF 2020-P MEFL 10S RDF2005-P MIV 20 đại lý marzorati viet nam
  RDF 2040-P hộp số marzorati MEFL 16S RDF2010-P MEZE2
  RDS 125 MEFL 25S hộp điều tốc MarzoRati RDF2020-P MEZE5
  RDS 150 MEFL 41S RDF2040-P MEZE10
  RDS 170 MEFL 64S RDS125 MEZE16
  RDS 210 hộp số hiệu marzorati MEFL 100S RDS150 MEZE25
  RDE 125 MEFL 160S RDS170 MEZE40
  RDE 150 MEFL 250S RDS210 MEZE63 bộ giảm tốc marzorati
  RDE 170  MEFL 400S RDE125 MEZE100
  RDE 210 MEFL 630S RDE150 hộp số marzorati MEZE160
  RDA 125 MEFL 1000S RDE17 MEZE250
  RDA 150 MEFL 1T RDE 210 MEZE400
  RDA 170 MEFL 2T RDA125 MEZE630
  RDH 125 khớp nối marzorati MEFL 4T RDA150 MEZE 1000
  RDH 150 MEFL 6T RDA170 MEZD2 hộp số marzorati
  RDH 170 MEFL 10T RDH125 MEZD5
  Thiết Bị Truyền Động Marzorati Tại Việt Nam
  RD 125 MEFL 16T RDH150 MEZD10
  RD 150 MEFL 25T RDH170 MEZD16
  RD 170 hộp số hiệu marzorati MEFL 41T RD125 MEZD25 bộ giảm tốc marzorati
  SJM 30 MEFL 64T RD150 MEZD40
  SJM 44 MEFL 100T RD 170 MEZD63
  SJM 50 MEFL 160T SJM30 MEZD100
  SJM 63 MEFL 250T SJM44 MEZD160
  SJM 80 MEFL 400T hộp điều tốc MarzoRati SJM50 MEZD250
  SJM 100 bộ giảm tốc marzorati MEFL 630T SJM63 MEZD400
  MAR 183 MEFL 1000T SJM80 MEZD630 hộp số hiệu marzorati
  MAR 204 MELN 2S SJM 100 MEZD 1000
  MAR 306 MELN 5S MAR183 MEZF2
  MAR 407 MELN 10S MAR204 MEZF4
  MAR 559 hộp số marzorati MELN 16S MAR306 MEZF6
  MAR 7010 MELN 25S MAR407 MEZF10 khớp nối marzorati
  MAR 8010 MELN 41S MAR559 MEZF16
  MAR 9010 64S bộ giảm tốc marzorati MAR7010M MEZF25
  MAR 10012 MELN 100S AR8010 hộp số marzorati MEZF40
  MAR 12014 MELN 161S MAR10012 MEZF 63
  RMV 40 MELN 250S MAR12014 MEZB10
  RMV 45 hộp số hiệu marzorati MELN 2T RMV40 MEZB20 hộp điều tốc MarzoRati
  RMV 55 MELN 5T RMV45 MEZB30
  RMV 55R MELN 10T đại lý marzorati viet nam RMV55 MEZB 60
  RMV 60 MELN 16T RMV55R MEZC2
  RMV 70 MELN 25T RMV60 MEZC5
  MCV 2000 MELN 41T RMV 70 MEZC 20
  MCV 2500 MELN 64T MCV2000 MZAA63 đại lý marzorati viet nam
  MCV 3000 MELN 100T MCV2500 MZAA100
  MEKE 1S MELN 161T MCV 3000 MZAA160
  MEKE 2S MELN 250T MEKE1S MZAA250
  MZFA2500 MMFR 0,6 MEKE2S MZAA400
  MZFA4000 MMFR 1,2 MEKE4S MZAA630
  MZFA6300 MMFR 2,5 MEKE6S MZAA1000
  MZFA10000 MMFR 5 MEKE10S MZAA1600 hộp số marzorati
  MNAA0,2 khớp nối marzorati MMFR 10 MEKE16S MZAA2500M
  MNAA 0,5 MMFR 20 hộp số hiệu marzorati MEKE25S ZAA4000
  MNAA 1 MMFH 0,6 MEKE41S MZAA6300
  MNAA 2 MMFH 1,2 MEKE64S MZAA10000
  MNAA 4 đại lý marzorati viet nam MMFH 2,5 MEKE100S MZBA63 bộ giảm tốc marzorati
  Khớp Nối Trục Marzorati - Dai Ly Hop So Viet Nam
  MNAA 6,3 MMFH 5 MEKE160S MZBA100M
  MNAA 10 hộp điều tốc MarzoRati MMFH 10 MEKE250S ZBA160 hộp số hiệu marzorati
  MNAA 16 MMFH 20 MEKE400S MZBA250
  MNAA 25 MMIV 0,6 MEKE630S MZBA400
  MNAA 40 MMIV 1,2 MEKE1000S MZBA630
  MNAA 63 MMIV 2,5 MEKE1T đại lý marzorati viet nam MZBA1000
  MNAA 100 MMIV 5 MEKE2T MZBA1600
  MNIA 2 MMIV 10 MEKE4T MZBA2500
  MNIA 4 hộp số marzorati MMIV 20 khớp nối marzorati MEKE6T MZBA4000
  MNIA 6,3 MEZE2 MEKE10T MZBA6300
  MNIA 10 MEZE 5 MEKE16T MZBA10000
  MNIA 16 MEZE 10 MEKE25T ZEA63
  MNIA 25 MEZE 16 MEKE41T ZEA100 hộp số hiệu marzorati
  MNIA 40 MEZE 25 hộp số marzorati MEKE64T ZEA160
  MNIA 63 MEZE 40 MEKE100T hộp điều tốc MarzoRati ZEA250
  A1010 bộ giảm tốc marzorati MEZE 63 MEKE160T ZEA400
  B1010 MEZE 100 MEKE250T ZEA630
  C1010 MEZE 160 MEKE400T ZEA1000
  D1010 MEZE 250 MEKE630T ZEA1600
  D4010 MEZE 400 MEKE1000T ZEA2500
  MIKV 8C hộp số hiệu marzorati MEZE 630 MEDE1S ZEA4000 khớp nối marzorati
  MIKV 10C MEZE 1000 MEDE2S ZEA6300
  MIKV 13C MEZD2 MEDE4S ZEA10000
  MIKV 16C MEZD 5 MEDE6S hộp số marzorati MZFA63
  MIKV 19C MEZD 10 MEDE10S MZFA100
  MIKV 22C MEZD 16 MEDE16S MZFA160
  MIKV 26C MEZD 25 MEDE25S MZFA250
  MIKV 30C MEZD 40 MEDE41S MZFA400
  RDA 170 R. 1:1 3NN/PV MEZD 63 đại lý marzorati viet nam MEDE64S MZFA630
  RDA150 r.1:1 disp. 3-4 MEZD 100 MEDE100S MZFA1000 bộ giảm tốc marzorati
  NRA 210 R.2:1   DISP. 3-4 MEZD 160 MEDE160S MZFA1600
  ZEA630 MEZD 250 MEDE250S MZFA2500
  ZEA1000 hộp số hiệu marzorati MEZD 400 MEDE400S hộp điều tốc MarzoRati MZFA4000
  ZEA1600 MEZD 630 MEDE630S MZFA6300
  ZEA2500 MEZD 1000 MEDE1000S MZFA10000
  ZEA4000 MEZF 2 MEDE1T MNAA0,2
  ZEA6300 MEZF 4 MEDE2T MNAA0,5 hộp số marzorati
  ZEA10000 MEZF 6 MEDE4T MNAA1
  MZFA63 khớp nối marzorati MEZF 10 MEDE6T MNAA2

  Marzorati Viet nam Distributor Bộ Hộp Số Giảm Tốc

  MZFA100 MEZF 16 MEDE10T MNAA4
  MZFA160 MEZF 25 MEDE16T MNAA6,3
  MZFA250 hộp số hiệu marzorati MEZF 40 MEDE25T MNAA10
  MZFA400 MEZF 63 MEDE41T MNAA16
  MZFA630 MEZB 10 MEDE64T MNAA25
  MZFA1000 MEZB 20 MEDE100T MNAA40
  MZFA1600 hộp điều tốc MarzoRati MEZB 30 MEDE160T MNAA63 hộp số hiệu marzorati
  MZBA 400 MEZB 60 MEDE250T MNAA 100
  MZBA 630 MEZC 2 MEDE400T MNIA2
  MZBA 1000 hộp số marzorati MEZC 5 MEDE630T khớp nối marzorati MNIA4
  MZBA 1600 MEZC 10 hộp điều tốc MarzoRati MEDE1000T MNIA6,3
  MZBA 2500 MEZC 20 MEFL1S MNIA10 đại lý marzorati viet nam
  MZBA 4000 MZAA63 MEFL2S MNIA16
  MZBA 6300 MZAA 100 MEFL4S MNIA25
  MZBA 10000 MZAA 160 MEFL6S MNIA40
  ZEA63 MIKV 16C MZAA 250 hộp số marzorati MEFL10S MNIA 63
  ZEA100 MZAA 400 MIKV26C bộ giảm tốc marzorati A1010
  ZEA160 MZAA 630 MIKV 30C B1010
  ZEA250 MZAA 1000 RDS 125 C1010
  ZEA400 đại lý marzorati viet nam MZAA 1600 RDS 150 D1010
  MZAA 10000 MZAA 2500 RDS 170 hộp số marzorati D4010 hộp điều tốc MarzoRati
  MZBA63 MZAA 4000 RDS 210 MIKV 8C
  MZBA 100 MZAA 6300 MIKV 19C MIKV 10C
  MZBA 160 khớp nối marzorati MZBA 250 MIKV 22C MIKV 13C hộp số hiệu marzorati

  Một Số Model mã loại tiêu biểu: RA NRA RDS/RDE RDA MET10 V 5 100 TM M80 B14 G T FI12, hộp số marzorati RA2010-N-3-XYW-03 RA2010-N-1-XY-02 hộp giảm tốc marzorati RA2005-N-1-XY-02 RA2005-N-3-XYW-03 gearbox marzorati viet nam RA2005-N-1-XW-01 , M80B14 0,75kW M90B14 1,85kW M80B14 0,75kW M90B14 1,85kW M80B14 0,75kW MOTOR 4 POLES M90B14 2,2kW M112B14 4kW M90B14 2,2kW M90B14 2,2kW M80B14 0,75kW MET30 MES30 LEAD SCREW M100B14 3kW M112B14 4kW M100B14 3kW M112B14 4kW M90B14 1,5 kw M132B14 7,5kW M132B14 7,5kW M132B14 7,5kW M132B14 7,5kW M112B14 4kW M132B14 5,5kW M160B5 15kW M132B14 7,5kW M160B5 15kW M132B14 7,5kW M160B5 15kW M132B14 7,5kW

gotop