AHP Merkle Vietnam Đại lý xi lanh thủy lực AHP Merkle

AHP Merkle Vietnam Đại lý xi lanh thủy lực AHP Merkle

Đại lý AHP Merkle Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối xi lanh AHP Merkle, xy lanh thủy lực AHP Merkle, đệm thủy lực AHP Merkle, giảm xốc, giảm chấn AHP Merkle. xuất xứ Gerrmany

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • ĐẠI LÝ XI LANH AHP MERKLE VIETNAM

  Đại lý AHP Merkle Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối xi lanh AHP Merkle, xy lanh thủy lực AHP Merkle, đệm thủy lực AHP Merkle, giảm xốc, giảm chấn AHP Merkle. xuất xứ Gerrmany

  AHP Merkle xuất xứ Đức

  Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

  Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn AHP Merkle GmbH

  Xem thêm: Xi Lanh Pneumax Vietnam Đại Lý Van Điện Từ Khí Nén Cảm Biến

  MODEL XI LANH THỦY LỰC AHP MERKLE CẤP Ở VIET NAM

  AHP Merkle DHZ160.50 Hydraulic Cylinder Cylinder Hydraulic Cylinder 70126.9 AHP Merkle BZ 320.50 / 32. 03. 201. 25 V E M AHP Merkle BZ 500.50 / 32. 33. 201. 25 V E N AHP Merkle BZ 320.80/ 50. 36. 201.32 V E N AHP Merkle MBZ 160L.50 / 32. 04. 201. 25 V E Z AHP Merkle MBZ 160.20 / 12. 05. 201. 20V E Z AHP Merkle BRB 250 .100 / 60. 01. 208. 200.G4 AHP Merkle BRBN 250 .80 / 50. 01. 201. 200.E AHP Merkle BRBN 250 .50 / 32. 03. 201. 200.N AHP Merkle BVZ 250 .40 / 25. 04. 201. 50.V AHP Merkle BVZ 250 .40 / 25. 33. 201. 50.V AHP Merkle BVZ 250 .80 / 50. 33. 201. 50.N AHP Merkle BZ 250 .50 /32. 31. 201. N.m AHP Merkle BZ 250 .50 / 32. 31. 201. 201. N.m AHP Merkle BZ 250 .63 / 40. 34. 201. 201. N.m AHP Merkle BZ 250 .125 / 80. 34. 201. 201. N.m AHP Merkle BSE 250 .50 / 32. 02. 2. 201.50 E AHP Merkle BSE 250 .63 / 40. 02. 2. 201.50 V AHP Merkle ZSE 250.50 / 32. 02. 2. 201. 50 V xy lanh thủy lực AHP Merkle  ZSEP 250.50 / 32. 02. 2. 201. 50 E. XL AHP Merkle UZ 100 .16 / 8/ 100. 00. 201. V AHP Merkle UZ 100 .20 / 10/ 100. 00. 201. E AHP Merkle UZN 100 .32 /16/ 100. 10. 201 V AHP Merkle UZN 100 .32 /16/ 100. 10. 201 E AHP Merkle HZ 160 .32 / 16/ 100. 02. 201.M1 AHP Merkle Vietnam  HZ 160 .32 / 16/ 100. 07. 201.Z AHP Merkle HZ 250.32 / 20/ 06. 201 Z AHP Merkle HZHN 250 .32 / 20/ 100. 01. 201 Z AHP Merkle HZH 250.32 / 20/ 06. 201 E AHP Merkle HZN 250 .32 / 20/ 100. 00. 201 M1 AHP Merkle DHZ160 AHP Merkle DHZ 160 .25 / 18/ 100. 00. 201.V xi lanh AHP Merkle DHZ 160 .125 / 70/ 100. 00. 201.V AHP Merkle DHZ 250 .160 / 100/ 100. 07. 201.V AHP Merkle DHZ 250 .200 / 140/ 100. 07. 201.V AHP Merkle KHZ 160 .25 / 12. 00. 201. 10. AHP Merkle KHZ 160 .32/ 16. 00. 201. 15. AHP Merkle WKHZ 400 .25 / 16. 00. 201. 10. v AHP Merkle WKHZ 400 .50/ 32. 01. 201. 15. v AHP Merkl KZEP 251 .40/ 20. 03. 204. 150. AHP Merkl KZE 251 .32/ 16. 03. 204. 200. AHP Merkle FZ250 FZ 250 .32/ 20. 04. 201. 21. V AHP Merkle FZ250 FZ 250 .80/ 50. 02. 201. 21. V AHP Merkle AHP Merkle DFZ 250 - AHP Merkle DFZ 250 .50 /32. 05. 201. 100. V AHP Merkle DFZ 250 .63/40. 25. 208. 100. V AHP Merkle STZ 250 .100/ 60. 02. 201. 40. M AHP Merkle STZ 250 .200/ 125. 02. 201. Z AHP MerkleRZ 500 .50 / 32. 01. 201. 16 VEZ AHP MerkleRZ 320 .50 / 32. 01. 201. 16 VEZ AHP MerkleHZF 160 .125 / 80. 05. 208. 100 V AHP Merkle Vietnam  HZF 160 .80 / 50. 05. 201. 100 V AHP Merkle EZ 251 .25 / 16. 01. 201. 25 V AHP Merkle EZ 251 .32 / 20. 01. 201. 32 V AHP Merkle BZK BZK BZK 250 40/25. 03. 201. 25 E AHP Merkle BZK BZK BZK 250 63/40 .03. 201. 30 V AHP Merkle BZK BZK BZK 250 63/40 .03. 201. 30 E AHP MERKLE RZN320.40/25.07.201.05 AHP Merkle 320.63/40.33.201.17 DHZ160.80/45/100.00.201.V BRB250.100/60.01.208.200.G4 BZ320.50/32.12.201.25VEZ HZ160.25/12.010.001.201 S.V 005548 xy lanh thủy lực AHP Merkle BRB250.40/25.01.201.200.Z BZ250.40/25.34.201.201.N.m WKHZ400.40/25.01.201.15.v BZ500.50/32.12.201.25VEZ  xi lanh AHP Merkle BVZ250.50/32.21.201.50.E 027478,BZG 500.50/32.77.201.025 E2 BZK25025/16.03.201.20E WKHZ400.50/32.01.201.15.v STZ250.100/60.02.201.40.M BVZ250.63/40.04.201.50.Z BVZ250.50/32.03.201.50.E BZ500.50/32.04.201.25VEZ ZSEP250.50/32.02.2.201.50E HZF160.100/60/400.05.204 S.V. MBZ160L.32/20.03.201.150-OM.U 164026 DHZ250.50/36/100.08.201.V UZN100.32/16/100.10.201V BVZ250.100/60.04.201.50.G4 BZ250.80/50.34.201.201.N.m UZ100.20/10/100.00.201.E DFZ250.80/50.35.201.100.V BZK25063/40.03.201.30E BZ320.50/32.04.201.25VEZ EZ251.20/12.01.201.20V BZK25025/16.03.201.20V BSEP250.50/32.02.2.201.50V BSEP250.50/32.02.2.201.50E ZSE250.50/32.02.2.201.50V BZ250.40/25.31.201.201.N.m xi lanh AHP Merkle BZ250.125/80.34.201.201.N.m HZ160.25/12.010.001.201 S.V HZ160.32/16/100.07.201.E UZN100.32/16/100.10.201E HZ250.32/20/06.201E UZ100.16/8/100.00.201.V HZ250.32/20/06.201Z WKHZ400.50/32.00.201.15DV UZ100/UZN100 DHZ250.160/100/100.07.201.V HZ160.32/16/100.07.201.Z UZ100.32/16/100.00.201.M1 HZN250.32/20/100.00.201M1 UZ100.80/40/05.201.M1 DHZ250.80/56/100.11.201.V UZN100.32/16/100.10.201Z BZ250.63/40.31.201.201.N.m DHZ160.125/70/100.00.201.V STZ250.40/25.02.204.50.V WKHZ400.25/16.00.201.10.v HZF160.80/50.05.201.100V HZ160.25/12.010.001.201 S.V BZ320.50/32.21.201.25VEG4 KZEP251.50/25.03.204.50. BVZ250.50/32.21.201.50.G4 STZ250.200/125.02.201.Z DHZ160.32/22/100.00.201.V HZ160.32/16/100.02.201.Z RZ320.16/10.02.201.50VEZ BVZ250.50/32.01.201.50.V KHZ160.32/16.00.201.15. BRBN250.100/60.01.201.200.G4 HZH250.32/20/06.201Z HZH250.32/20/06.201E BVZ250.50/32.01.201.50.E AHP Merkle Vietnam  BRBN250.50/32.03.201.200.N FZ250.25/16.03.201.21.V BZ320.50/32.33.201.25VEN BZ250.100/60.31.201.201.N.m RZ500.80/50.02.201.32VEZ BZ250.50/32.31.201.201.N.m FZ250.32/20.04.201.21.V HZ250.32/20/06.201V STZ250. BZ 500.50 / 32. 03. 201. 25 V E M BZ 320.50 / 32. 03. 201. 25 V E M BZ 500.50 / 32. 04. 201. 25 V E Z BZ 320.50 / 32. 04. 201. 25 V E Z BZ 500 .50 / 32. 12. 201. 25 V E Z BZ 320 .50 / 32. 12. 201. 25 V E Z BZ 500 .50 / 32. 21. 201. 25 V E G4 BZ 320.50 / 32. 21. 201. 25 V E G4 BZ 500.50 / 32. 33. 201. 25 V E N BZ 320.50 / 32. 33. 201. 25 V E N BZ 500.63/ 40. 33. 201. 30 V E N BZ 320.80/ 50. 36. 201.32 V E N MBZ 160.50 / 32. 04. 201. 25 V E Z MBZ 160L.50 / 32. 04. 201. 25 V E Z MBZ 160.20 / 12. 05. 201. 20V E Z MBZ 160L.20 / 12. 05. 201. 20V E Z AHP Merkle BZN 500 .63 / 40. 03. 201. 45. N3. B0. V. C BZN 320.63 / 40. 03. 201. 45. N3. B0. V. C BRB 250 .50 / 32. 01. 201. 200.V BRB 250 .25 / 16. 01. 201. 200.E BRB 250 .40 / 25. 01. 201. 200.Z BRB 250 .80 / 50. 01. 201. 200.G4 BRB 250 .32 / 20. 02. 201. 200.V BRB 250 .50 / 32. 04. 204. 200.E BRB 250 .63/ 40. 05. 206. 200.N BRB 250 .100 / 60. 01. 208. 200.G4 BRB 250 .50 / 32. 03. 201. 200.V BRB 250 .32 / 20. 06. 201. 200.E BRB 250 .63 / 40. 33. 206. 200.N BRBN 250 .50 / 32. 01. 201. 200.V BRBN 250 .80 / 50. 01. 201. 200.E BRBN 250 .100 / 60. 01. 201. 200.G4 BRBN 250 .25 / 16. 03. 201. 200.V BRBN 250 .32 / 20. 03. 201. 200.E xy lanh thủy lực AHP Merkle BRBN 250 .50 / 32. 03. 201. 200.N BRBN 250 .63 / 40. 03. 201. 200.G4 BVZ 250 .50 / 32. 01. 201. 50.V BVZ 250 .50 / 32. 01. 201. 50.E BVZ 250 .50 / 32. 01. 201. 50.Z BVZ 250 .50 / 32. 01. 201. 50.G4 BVZ 250 .40 / 25. 03. 201. 50.V BVZ 250 .50 / 32. 03. 201. 50.E BVZ 250 .63 / 40. 03. 201. 50.N BVZ 250 .80 / 50. 03. 201. 50.G4 BVZ 250 .40 / 25. 04. 201. 50.V BVZ 250 .50 / 32. 04. 201. 50.E BVZ 250 .63 / 40. 04. 201. 50.Z BVZ 250 .100 / 60. 04. 201. 50.G4 BVZ 250 .50 / 32. 12. 201. 50.V BVZ 250 .50 / 32. 12. 201. 50.E BVZ 250 .50 / 32. 12. 201. 50.Z BVZ 250 .50 / 32. 12. 201. 50.G4 BVZ 250 .50 / 32. 21. 201. 50.V BVZ 250 .50 / 32. 21. 201. 50.E BVZ 250 .50 / 32. 21. 201. 50.G4 BVZ 250 .40 / 25. 33. 201. 50.V BVZ 250 .50 / 32. 33. 201. 50.E BVZ 250 .80 / 50. 33. 201. 50.N BVZ 250 .100 / 60. 33. 201. 50.G4 BZ 250 .25 /16. 31. 201. N.m BZ 250 .32 /20. 31. 201. N.m BZ 250 .50 /32. 31. 201. N.m BZ 250 .63 /40. 34. 201. N.m BZ 250 .80/50. 31. 201. N.m BZ 250 .100/60. 34. 201. N.m BZ 250 .125/80. 31. 201. N.m BZ 250 .25 / 16. 31. 201. 201. N.m BZ 250 .32 / 20. 31. 201. 201. N.m BZ 250 .40 / 25. 31. 201. 201. N.m BZ 250 .50 / 32. 31. 201. 201. N.m BZ 250 .63 / 40. 31. 201. 201. N.m BZ 250 .80 / 50. 31. 201. 201. N.m BZ 250 .100 / 60. 31. 201. 201. N.m BZ 250 .125 / 80. 31. 201. 201. N.m BZ 250 .25 / 16. 34. 201. 201. N.m BZ 250 .32 / 20. 34. 201. 201. N.m BZ 250 .40 / 25. 34. 201. 201. N.m BZ 250 .50 / 32. 34. 201. 201. N.m BZ 250 .63 / 40. 34. 201. 201. N.m BZ 250 .80 / 50. 34. 201. 201. N.m BZ 250 .100 / 60. 34. 201. 201. N.m BZ 250 .125 / 80. 34. 201. 201. N.m BSE 250 .20 / 12. 02. 2. 201.50 V AHP Merkle Vietnam  BSE 25 .20 / 16. 02. 2. 201.50 E BSE 250 .32 / 20. 02. 2. 201.50 V BSE 250 .50 / 32. 02. 2. 201.50 E BSE 250 .63 / 40. 02. 2. 201.50 V BSE 250 .100 / 60. 02. 2. 201.50 E BSE 250 EURO 50 / 32. 02. 2. 201. 50 V*. XL BSE 250 . . 50 / 32. 02. 2. 201. 50 E. XL BSE 250 .32 / 20. 12. 3. 201. 50V BSE 250 .32 / 20. 12. 3. 201. 50E BSE 250 .50 / 32. 02. 2. 201. 50 V BSE 250 .50 / 32. 02. 2. 201. 50 E BSEP 250 .50 / 32. 02. 2. 201. 50 V BSEP 250 .50 / 32. 02. 2. 201. 50 E ZSE 250.50 / 32. 02. 2. 201. 50 V ZSEP 250.50 / 32. 02. 2. 201. 50 E ZSE 250.50 / 32. 02. 2. 201. 50 V. XL ZSEP 250.50 / 32. 02. 2. 201. 50 E. XL UZ100 UZ 100 .16 / 8/ 100. 00. 201. V UZ 100 .20 / 10/ 100. 00. 201. E UZ 100 .25 / 12/ 100. 00. 201. Z UZ 100 .32 / 16/ 100. 00. 201. M1 UZ 100 .40 / 20/ 100. 01. 201. T UZ 100 .50 / 25/ 100. 01. 201. V UZ 100 .63 / 32/ 100. 01. 201. V UZ 100 .16 / 8/ 02. 201.V UZ 100 .32 / 16/ 02. 201.E UZ 100 .40 / 20/ 02. 201.Z UZ 100 .80 / 40/ 05. 201.M1 UZ 100 .100 / 50/ 05. 201.T UZN 100 .32 /16/ 100. 10. 201 V UZN 100 .32 /16/ 100. 10. 201 E UZN 100 .32 /16/ 100. 10. 201 Z UZN 100 .32 /16/ 100. 10. 201 M1 HZ 160 .32 / 16/ 100. 02. 201.V HZ 160 .32 / 16/ 100. 02. 201.E HZ 160 .32 / 16/ 100. 02. 201.Z HZ 160 .32 / 16/ 100. 02. 201.M1 HZ 160 .32 / 16/ 100. 07. 201.V HZ 160 .32 / 16/ 100. 07. 201.E HZ 160 .32 / 16/ 100. 07. 201.Z HZ 160 .32 / 16/ 100. 07. 201.M1 AHP Merkle HZ250 / HZH250 HZ 250.32 / 20/ 06. 201 V xy lanh thủy lực AHP Merkle HZ 250.32 / 20/ 06. 201 E HZ 250.32 / 20/ 06. 201 Z HZ 250.32 / 20/ 06. 201 M1 HZH 250.32 / 20/ 0. 201 V HZH 250.32 / 20/ 06. 201 E HZH 250.32 / 20/ 06. 201 Z HZH 250.32 / 20/ 06. 201 M1 HZN 250 .32 / 20/ 100. 00. 201 V HZN 250 .32 / 20/ 100. 00. 201 E HZN 250 .32 / 20/ 100. 00. 201 Z HZN 250 .32 / 20/ 100. 00. 201 M1 HZHN 250 .32 / 20/ 100. 01. 201 V HZHN 250 .32 / 20/ 100. 01. 201 E HZHN 250 .32 / 20/ 100. 01. 201 Z HZHN 250 .32 / 20/ 100. 01. 201 M1 DHZ 160 .25 / 18/ 100. 00. 201.V DHZ 160 .32 / 22/ 100. 00. 201.V DHZ 160 .40 / 28/ 100. 07. 201.V DHZ 160 .50 / 36/ 100. 00. 201.V DHZ 160 .63 / 45/ 100. 08. 201.V DHZ 160 .80 / 45/ 100. 00. 201.V DHZ 160 .100 / 56/ 100. 07. 201.V DHZ 160 .125 / 70/ 100. 00. 201.V DHZ 200 .140 / 45/ 100. 08. 201.V DHZ 250 .50 / 32/ 100. 07. 201.V DHZ 250 .50 / 36/ 100. 08. 201.V DHZ 250 .80 / 50/ 100. 07. 201.V DHZ 250 .80 / 56/ 100. 11. 201.V DHZ 250 .140 / 90/ 100. 07. 201.V xi lanh AHP Merkle DHZ 250 .160 / 100/ 100. 07. 201.V DHZ 250 .160 / 110/ 100. 08. 201.V DHZ 250 .180 / 110/ 100. 07. 201.V DHZ 250 .180 / 125/ 100. 11. 201.V DHZ 250 .200 / 140/ 100. 07. 201.V KHZ 160 .25 / 12. 00. 201. 10. KHZ 160 .32/ 16. 00. 201. 15. WKHZ 400 .50 /32. 00. 201. 15 DV WKHZ 400 .25 / 16. 00. 201. 10. v WKHZ 400 .32/ 20. 00. 201. 15. v WKHZ 400 .40/ 25. 00. 201. 15. v WKHZ 400 .50/ 32. 00. 201. 15. v WKHZ 400 .25 / 16. 01. 201. 10. v WKHZ 400 .32/ 20. 01. 201. 15. v WKHZ 400 .40/ 25. 01. 201. 15. v WKHZ 400 .50/ 32. 01. 201. 15. v KZE 251 .50 / 25. 03. 204. 50. KZEP 251 .50 / 25. 03. 204. 50. KZE 251 .50 / 25. 03. 204. 100. KZEP 251 .50 / 25. 03. 204. 100. KZE 251 .40/ 20. 03. 204. 150. KZEP 251 .40/ 20. 03. 204. 150.

gotop